Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

4 czerwca sejm uchwalił tzw. Tarczę antykryzysową 4.0, która wprowadza m.in. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne (teraz ustawę rozpatrzy Senat). Dzięki temu firma, która wpadła w kłopoty finansowe może samodzielnie uruchomić szybką restrukturyzację bez wnoszenia sprawy do sądu.

Ustawa pozwala zawrzeć jedynie umowę z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym (nadzorca układu) oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, że otwiera się postępowanie o zatwierdzenie układu (jedno z czterech postępowań restrukturyzacyjnych dostępnych w polskim prawie).

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne…

…ma zapewnić firmie-dłużnikowi ochronę przed postępowaniami egzekucyjnymi (obejmuje to także wierzytelności zabezpieczone rzeczowo). Dotyczy to jednak konkretnego czasu: do 4 miesięcy. W tym czasie wierzyciele nie będą mogli wypowiedzieć ważnych dla funkcjonowania firmy umów, np. najmu, dzierżawy, leasingu. Krótko mówiąc, dłużnik ma w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym 4 miesiące na porozumienie się z wierzycielami.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – ochrona wierzycieli

Ustawodawca zagwarantował w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym także ochronę wierzycieli. Istotne decyzje związane z majątkiem firmy nie będą mogły być zrealizowane bez zgody nadzorcy. Ma to być forma kontroli nad próbami wyprowadzenia z firmy dużego majątku.

Rolą doradcy restrukturyzacyjnego jest w takim postępowaniu przygotowanie wraz z przedsiębiorcą układu z wierzycielami. Zatwierdzony przez wierzycieli układ przedstawiany jest Sądowi, który ostatecznie go zaakceptuje (lub nie). Od tego momentu rozpoczyna się realizowanie postanowień układu.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne ma być szybsze, tańsze, skuteczniejsze. Ma dać czas przedsiębiorcom na ratowanie firmy przed bardzo dużymi kłopotami, tj. upadłością.

Lege Advisors

Stanowisko Związku Przedsiębiorców i Pracodawców ws. uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Jakkolwiek nie znamy jeszcze dokładnej skali negatywnego wpływu pandemii koronawirusa na polską gospodarkę, pewnym jest, że dla niektórych przedsiębiorców ten kryzysowy czas wiąże się z poważnymi problemami finansowymi. Opóźnienia w płatnościach, znacznie zmniejszony popyt, czy czasowe ograniczenie możliwości prowadzenia działalności to czynniki, które prowadzą do zaburzeń płynności finansowej, a w niektórych przypadkach wręcz do upadłości. W takiej skrajnej sytuacji rozwiązaniem może być przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego, którego celem, zgodnie z ustawą Prawo restrukturyzacyjne, jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami.

Tradycyjna ścieżka takiego postępowania przewidziana we wspomnianej ustawie może być jednak stosunkowo czasochłonna i kosztowna, a zatem nieprzystająca w pełni do wyjątkowej gospodarczo sytuacji, w której się obecnie znajdujemy. Szczególnie, że w obliczu czasowego ograniczenia funkcjonowania sądów w trakcie pandemii COVID-19, czas załatwiania spraw może być znacznie wydłużony, co dla wielu dłużników oznacza zwiększone ryzyko upadłości.

Mając na uwadze powyższe, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców popiera przewidziane w „tarczy 4.0” rozwiązania implementujące uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Uważamy, że jest to, jako rozwiązanie czasowe, racjonalna odpowiedź na wyzwanie wywołane przez pandemię koronawirusa.

Jednocześnie, zasadne wydawałoby się uzupełnienie projektu przepisów o kilka rozwiązań o charakterze technicznym, które mogłyby wyważyć interesy poszczególnych stron i uczynić uproszczone postępowanie jeszcze bardziej przystępnym. Na przykład, dla celów zachowania transparentności postępowania i zabezpieczenia słusznych interesów wierzycieli, zasadne byłoby wprowadzenie obowiązku przedłożenia przez dłużnika wykazu wierzytelności oraz wykazu wierzytelności spornych już na etapie zawarcia umowy z doradcą restrukturyzacyjnym.

Aby zapobiec nadużywaniu procedury uproszczonej w celu uzyskania ochrony przed wierzycielami, zasadne byłoby również umożliwienie sądowi uchylenia skutków opublikowania obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu w przypadkach, w których suma wierzytelności spornych przekroczy 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Jednocześnie, dłużnik powinien być zobowiązany do składania (wraz z obwieszczeniem) oświadczenia, że suma wierzytelności spornych nie przekracza 15% sumy wierzytelności ogółem.

Dodatkowo, w celu zabezpieczenia interesów wszystkich uczestników postępowania należałoby uzupełnić projekt o regulacje umożliwiające szybką zmianę nadzorcy układu. Ostatecznie, godne rozważenia byłoby nadanie wyciągu ze spisu wierzytelności mocy tytułu egzekucyjnego, w przypadku zatwierdzenia układu przez sąd. W ten sposób wierzyciele będą mogli szybciej uzyskać tytuł wykonawczy, co może pozytywnie wpłynąć na popularność projektowanego rozwiązania.

Reasumując, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców pozytywnie ocenia przedstawiony projekt rozwiązań – uważamy, że w zaistniałej sytuacji wprowadzenie uproszczonego, szybszego postępowania restrukturyzacyjnego może przyczynić się do uratowania wielu firm przed upadłością. Jednocześnie, zwracamy uwagę na korzyści wynikające z uzupełnienia projektowanej regulacji o zaproponowane wyżej rozwiązania. Tytułem uwagi końcowej, Związek wyraża również zdziwienie pojawiającymi się w mediach przekazami o tym, jakoby „przedsiębiorcy” byli przeciwni projektowanemu rozwiązaniu. Apelujemy do partnerów społecznych, by wypowiadali się w imieniu swoich organizacji, a nie – niejednorodnej w poglądach – grupy przedsiębiorców.

17 czerwca 2020

Masz pytania? Wypełnij formularz, oddzwonimy.

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji Twojego zapytania, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie pod nazwą: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [link do dokumentu]
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. Więcej informacji.