Status: Zakończone

Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Upadłość konsumencka – Krzysztof Wójcik

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 października 2017 r., sygn. akt X GU 1203/17, ogłosił upadłość Krzysztofa Wójcika, numer PESEL 56052000451, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Sąd określił przedmiotowe postępowanie jako postępowanie główne w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego.

Na Sędziego- komisarza wyznaczono SSR Piotra Kędzierskiego, a na syndyka Szymona Mojzesowicza (nr licencji 1046).

13.11.2017

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości z dnia 23 października 2017 roku