Status: W toku

Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Upadłość konsumencka – Henryk Wendyński

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2018 r., sygn. akt X GU 893/18, ogłosił upadłość Henryka Wendyńskiego, numer PESEL 50072503299, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Sąd określił przedmiotowe postępowanie jako postępowanie główne w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego.

Na Sędziego- komisarza wyznaczono SSR Małgorzatę Brzozowską, a na syndyka Szymona Mojzesowicza (nr licencji 1046).

02.09.2018

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości z dnia 23 sierpnia 2018 roku