Wykaz dokumentów do wniosków upadłościowych

Jakie dokumenty są potrzebne do wniosku o upadłość ?

Jednoosobowa działalność gospodarcza

 1. Aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
 2. Bilans sporządzony na dzień w ciągu 30 dni przed dniem złożenia wniosku;
 3. Opis i oszacowanie składnika majątkowego lub przedsiębiorstwa;
 4. Spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia;
 5. Zestawienie spłat wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 6. spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty;
 7. wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi;
 8. zestawienie postępowań dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych, zastawów skarbowych i hipotek morskich oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych oraz przed sądami polubownymi dotyczących majątku dłużnika;
 9. informacja o przedsiębiorstwie: rzeczywisty przedmiot działalności przedsiębiorstwa,
  jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi różne działalności to informacje o tych działalnościach, przybliżona ilość pracowników, informacja ogólna kim są klienci, geograficzny obszar działalności,
 10. informacje, czy w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych dłużnik:
  • zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników lub
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, lub
  • sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro.
 11. Oświadczenie na piśmie co do prawdziwości danych zawartych we wniosku. Jeżeli natomiast oświadczenie to, nie jest zgodne z prawdą, dłużnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek podania nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości.
 12. informacje o przyczynach trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (możliwe, że w trakcie opracowania będziemy potrzebować jakiś konkretnych dokumentów, w zależności od sytuacji);

Spółki prawa handlowego

 1. Aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
 2. Bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku;
 3. Spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia;
 4. Oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 5. Spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty;
 6. Wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi;
 7. Informacje o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych, zastawów skarbowych i hipotek morskich oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych oraz przed sądami polubownymi dotyczących majątku dłużnika;
 8. Informacje o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni;
 9. informacje, czy w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych dłużnik:
  • zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników lub
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, lub
  • sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro.
 10. Oświadczenie na piśmie co do prawdziwości danych zawartych we wniosku. Jeżeli natomiast oświadczenie to, nie jest zgodne z prawdą, dłużnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek podania nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości.

Upadłość konsumencka

 1. Dokumenty wskazujące wierzyciela i wysokość roszczenia np. umowy pożyczki/kredytu, umowy najmu, wezwania do zapłaty, nakazy zapłaty, pisma wierzycieli, korespondencja mailowa;
 2. Dokumenty potwierdzające sytuację osobistą dłużnika opisaną we wniosku: np. zaświadczenia lekarskie, umowa o pracę z czasów zaciągania zobowiązania, wypowiedzenie umowy o pracę jeśli pracę utraciliśmy,
 3. Dokumenty potwierdzające czynności prawne dokonane przez dłużnika w ostatnich 12 miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje, udziały w spółkach oraz nie przekraczające 10 tyś zł wierzytelności czy ruchomości;
 4. Akty notarialne lub inne dokumenty wskazujące na własność nieruchomości;
 5. Dokumenty potwierdzające osiągane przychody w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku np. aktualna umowa o pracę lub zaświadczenie pracodawcy o uzyskiwanych zarobkach;
 6. Potwierdzenia przelewów dotyczące bieżących opłat – czynsz, media, rachunki, faktury;
 7. Inne dokumenty wskazujące na wydatki – stałe opłaty związane ze szkołą dziecka, alimenty, zajęcia dodatkowe dziecka, stałe wizyty lekarskie.

Masz pytania? Wypełnij formularz, oddzwonimy.

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji Twojego zapytania, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie pod nazwą: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [link do dokumentu]
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. Więcej informacji.